پنجره کج شو و گردان

   
جدول مشخصات پروفیل :

موارد استفاده  پروفیل: